• SWIMMING POOL CIRCULATION SYSTEM

GLOBAL SWIMMING POOL SOLUTION HYZMAT ÜPJÜNÇI
Biz basseýn taslamalarynyň umumy çözgütlerine ünsi jemleýän, dünýädäki müşderilere taslama meýilnamalaşdyrylyşyna, dizaýnyna we gurluşygyna giňişleýin jogap berýän hyzmat üpjün ediji.Bütin dünýädäki müşderilerimiz bilen has ýakyn aragatnaşykda bolarys, has interaktiw hereketler ederis we dünýäniň dürli künjeklerinden has köp howuz eýeleriniň, potratçylaryň, gurluşykçylaryň we binagärleriň uly goldawçysy bolarys diýip umyt edýäris.Basseýnimizi tamamlan çözgüdi özleşdirmek toparyna goşulmaga we indiki howuz taslamaňyzy derrew başlamaga çagyrýarys.

 

Howuz enjamlary we ulgamy

Söwda howuzlarynyň ýokary hilli enjamlaryny we ulgamlaryny dizaýn edýäris, öndürýäris we üpjün edýäris.edaralar we jemgyýetçilik suw aýratynlyklary we suw aýratynlyklary

beýikmüşderilere basseýn taslamasyny meýilleşdirmek we dizaýn etmek, çuňlaşdyrmak, enjamlar bilen üpjün etmek we gurnamak, abatlamak we gurluşyk tehniki hyzmatlary we ş.m.

Biz taýýarsaňa hyzmat et!

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

Jemgyýetçilik taýdan jogapkär kompaniýa hökmünde “Greatpool” haýyr-sahawat işlerine işjeň gatnaşýar.Her ýyl kompaniýamyz girdejilerimiziň 5% -ini Tibetiň garyp sebitlerinde ýaşaýan çagalaryň mekdebe gitmegine kömek etmek üçin haýyr-sahawat gaznalaryna goýýar.

  • IMG_2417
  • IMG_2418
  • IMG_2419
  • IMG_2420
  • IMG_2421
  • IMG_2422

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň